Wetlike aspekte

ALLE GEBRUIKERS VAN HIERDIE WEBWERF STEM TOT DIE VOLGENDE VOORWAARDES IN:

 

Inskrywings vir Pendoring: Alle inskrywings is onderworpe aan die reëls van die Pendoring Reklametoekennings. Pendoring behou hom die reg voor om geskrewe bewys van die oorspronklike publikasie-/uitsendings-/bekendstellingsdatum, asook van alle vereiste toestemming te vra. Die besluite van die beoordelaars gedurende beoordeling, met inbegrip van kwalifikasies en kategorieë, is finaal. Daarna is die besluite van die direksie van die Pendoring Reklametoekennings bindend.

Enige advertensies wat onttrek word of wat deur die Gesagsliggaam vir Reklamestandaarde (ASA) afgekeur word ingevolge sy Kode vir Reklamepraktyk, mag nie ingeskryf word nie. Dit is die verantwoordelikheid van die deelnemer om sodanige werk te onttrek.

Eienaarskap van inskrywings: Alle materiaal wat ’n inskrywing vergesel of deel daarvan vorm, word die uitsluitlike eiendom van Pendoring. Pendoring besorg geen items wat ingeskryf word, terug nie en sal ook nie verantwoordelik wees vir enige verlies of skade nie.

Lisensie: Deur ’n Inskrywing in te stuur, gee die Deelnemer Pendoring en sy agente ’n onherroeplike, tantièmevrye, nie-eksklusiewe lisensie wêreldwyd om die inskrywing in enige publikasie, advertensie, bemarkings- of promosionele materiaal (met inbegrip van televisie- en radiostasienuus of ander programme met betrekking tot Pendoring) te gebruik vir die uitsluitlike doel om Pendoring te bevorder, deur enige metode wat Pendoring verkies, met inbegrip van en sonder beperking in die gedrukte, elektroniese en uitsaaimedia.

Die Deelnemer gee Pendoring ook toestemming om die Inskrywing te vertoon, te kopieer en te speel op ’n bepaalde tyd wat deur Pendoring as toepaslik en geskik geag word. Pendoring behou hom die reg voor om enige inskrywings vir opvoedkundige en verwysingsdoeleindes beskikbaar te stel, met inbegrip van elektroniese uitgewery. As enige televisie- of radiostasie instem om ’n nuus- of ander program met betrekking tot Pendoring uit te saai, stem die Deelnemer in om alle toestemming te verkry en om talent of ander oorblywende koste vir die insluiting van die Inskrywing in die program, indien nodig, te absorbeer.

Waarborge: Deur ’n inskrywing in te stuur, waarborg die Deelnemer dat hy/sy daarop geregtig is om bogenoemde lisensie toe te staan en dat al die nodige toestemming, gebruiksreg en kwytskelding van morele regte van alle derde partye wat tot die Inskrywing bygedra het of opdrag daarvoor gegee het, bekom is, met inbegrip van en sonder beperking deur die adverteerder wie se goedere of dienste deur die Inskrywing bevorder word, vervaardigers, regisseurs, fotograwe, illustreerders, kunstenaars, tesame met die eienaars van enige handels- of diensmerke wat geregistreer is of nie, wat by die Inskrywing ingesluit is of deel daarvan vorm. Die Deelnemer waarborg ook dat die erkenning en inligting in die Inskrywings waar en korrek is en dat die publikasie van genoemde erkenning en inligting nie inbreuk sal maak op die morele of ander regte van die deelnemer of enige derde party nie.

Vrywaring en nie-aanspreeklikheid: Die Deelnemer stem in om Pendoring te vrywaar en skadeloos te hou teen enige koste, uitgawes of skade, met inbegrip van hofkoste en redelike prokureursgelde wat kan voortspruit uit die verbreking of beweerde verbreking van bogemelde uiteensettings en waarborge. Die Deelnemer stem in dat Pendoring nie aanspreeklik sal wees nie vir enige verlies of skade wat kan voortspruit uit handelinge of weglatings deur die Deelnemer, met inbegrip van, maar nie beperk nie tot die betaling van enige geld wat aan belangstellende derdepartye verskuldig is.

Reg om Inskrywings te Onttrek en te Verander: Pendoring behou die reg voor om, in sy uitsluitlike diskresie, enige Inskrywing te diskwalifiseer/onttrek, te verander of na ’n alternatiewe kategorie te skuif.

Geen terugbetalings vir inskrywings of kaartjies na die galageleentheid: Onder geen omstandighede sal terugbetalings aan Deelnemers gedoen word nie. Die inskryfgelde is bestem om die koste van administrasie, verwerking en die beoordeling van die Inskrywing te dek. Dit sluit kaartjies na die galageleentheid in.

Verandering: Pendoring mag, in sy uitsluitlike diskresie, hierdie ooreenkoms of enige deel daarvan te eniger tyd en sonder kennisgewing verander.